Naar hoofdinhoudKlik om onze Toegankelijkheidsverklaring te lezen of neem contact met ons op als u vragen over toegankelijkheid heeft.

Privacyverklaring Xerox

Ingangsdatum: 15 december 2023.

Introductie

In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe Xerox Holdings Corporation en zijn dochterondernemingen ("Xerox,", "we", "wij," "ons" of "onze") uw gegevens, waaronder persoonsgegevens, verzamelen, beschermen, gebruiken en openbaar maken wanneer u onze websites bezoekt, een van onze producten of services koopt en gebruikt, solliciteert naar een baan of anderszins met ons communiceert, waaronder wanneer u toegang heeft tot productondersteuning en technische ondersteuning. Houd er rekening mee dat Xerox ook toegang biedt tot toepassingen en services van externe partijen, hetzij als directe wederverkoper of als licentiegever. In dergelijke gevallen is het privacybeleid van de externe partij het beleid dat u dient te lezen en wordt hier gewoonlijk direct naar verwezen in die toepassing of service

Wat we bedoelen met "persoonsgegevens"

In deze privacyverklaring betekent "persoonsgegevens" over het algemeen gegevens (ongeacht de indeling) die, alleen of in combinatie met andere gegevens, kunnen worden gebruikt om een persoon te identificeren. Dit kunnen bijvoorbeeld uw naam, contactgegevens, postadres, e-mailadres, aankoopgeschiedenis en andere gegevens met betrekking tot uw account bij ons omvatten (al naar gelang het geval). Het kunnen ook andere soorten meer technische gegevens omvatten, maar alleen als deze gegevens u als persoon kan identificeren. Gegevens die geanonimiseerd zijn en niet in verband kan worden gebracht met een identificeerbaar persoon, worden niet als persoonsgegevens beschouwd, als te allen tijde redelijkerwijs te voorzien is in de omstandigheden dat deze gegevens de persoon onomkeerbaar niet langer direct of indirect kan identificeren.

Persoonsgegevens die we verzamelen

Xerox verzamelt persoonsgegevens om met u te kunnen communiceren, uw bestellingen te verwerken, u als klant of potentiële klant te ondersteunen (waaronder het leveren van producten en services aan u), marketingactiviteiten uit te voeren of om u in overwegen te nemen voor een dienstverband. We verzamelen persoonsgegevens wanneer u contact opneemt met Xerox of zaken met Xerox doet, waaronder wanneer u:

 • producten of services koopt, ondersteuning voor deze producten of services verzoekt of deze registreert;

 • softwaredownloads verzoekt;

 • een gebruikersaccount maakt (inloggebruikersnaam en -wachtwoord);

 • gegevens of materialen verzoekt, zoals documentatie, whitepapers of casestudy's;

 • deelneemt aan enquêtes, evaluaties, feedback geef of vragen of opmerkingen aan ons voorlegt;

 • deelneemt aan promoties, wedstrijden of marketingevenementen;

 • solliciteert naar een baan of uw cv verstrekt.

Gegevens die we verzamelen zijn afhankelijk van de context van uw interacties met Xerox, de keuzes die u maakt, waaronder uw privacy-instellingen, en de producten en functies die u kiest. De persoonsgegevens die we verzamelen kunnen het volgende omvatten:

 • Naam en contactgegevens. Uw voor- en achternaam, e-mailadres, postadres en/of zakelijk postadres, telefoonnummer, bedrijfs- of organisatienaam, geslacht en burgerlijke staat en andere soortgelijke zakelijke contactgegevens of werkgerelateerde gegevens.

 • Inloggegevens. Accountgebruikersnaam, wachtwoorden, wachtwoordhints en soortgelijke beveiligingsgegevens die worden gebruikt voor authenticatie en toegang tot accounts. Voor sommige verkoop- en arbeidsdoeleinden en voor identiteitsverificatie kan Xerox ook overheids- of persoonsidentificatiegegevens verzamelen.

 • Demografische gegevens. Gegevens over u, zoals het land waar u woont en de taal van uw voorkeur.

 • Betalingsgegevens. Gegevens die nodig zijn om uw betaling te verwerken als u aankopen doet, zoals het nummer, de vervaldatum en de beveiligingscode van uw betaalkaart.

 • Geolocatiegegevens. We kunnen nauwkeurige en onnauwkeurige gegevens over uw locatie verzamelen. Nauwkeurige locatiegegevens kunnen worden verkregen via het Global Navigation Satellite System of via nabijgelegen zendmasten en wifi-hotspots wanneer u locatiegebaseerde producten of functies inschakelt. Onnauwkeurige locatiegegevens omvatten bijvoorbeeld een locatie die van uw apparaat is afgeleid of gegevens die met minder precisie aangeven waar u zich bevindt, zoals een IP-adres (internetprotocol), stad of postcode.

 • Gegevens van sociale media. We kunnen functies voor sociale media aanbieden waarmee u gegevens kunt delen met uw sociale netwerken. Uw gebruik van deze functies kan resulteren in het verzamelen of delen van gegevens over u door de socialenetwerksite. Lees het privacybeleid en de instellingen van de sociale netwerken die u gebruikt om hun praktijken te begrijpen.

 • Sollicitatiebrieven/cv's. Professionele, opleiding- en werkgerelateerde gegevens uit sollicitatiebrieven/-formulieren/cv's die u aan ons verstrekt wanneer u direct of indirect solliciteert bij Xerox, die gevoelige (ook bekend als "speciale categorie") persoonsgegevens kan bevatten. Xerox gebruikt deze gegevens om uw sollicitatie te evalueren en daarmee verband houdende arbeidsactiviteiten uit te voeren. Het is ook mogelijk dat Xerox u, met uw toestemming en indien toegestaan door de toepasselijke wetgeving, op elk gewenst moment de mogelijkheid biedt om gevoelige persoonsgegevens of gegevens over beschermde classificaties te verstrekken, zoals uw leeftijd, geslacht, ras, seksuele geaardheid, handicap, burgerlijke staat of veteranenstatus.

 • Feedback en productrecensies. Gegevens die u ons verstrekt en de inhoud van berichten die u ons stuurt, zoals feedback en productrecensies die u schrijft, blogberichten of vragen en gegevens die u verstrekt voor klantenondersteuning. Wanneer u contact met ons opneemt via onze website, een Xerox-toepassing of via een Xerox-helpdesk of ondersteuningsgesprek, kunnen telefoongesprekken of chatsessies met onze vertegenwoordigers worden gemonitord en opgenomen. Uw feedback, berichten en recensies worden gebruikt om onze producten en services te verbeteren.

 • Websitenavigatie en commerciële gegevens. Gegevens over uw bezoeken aan onze websites en uw surfgedrag, en wat daaruit kan worden geconcludeerd. Dit kunnen gegevens met betrekking tot uw eerdere aankopen en uw voorkeuren voor online aankopen omvatten, of gegevens over uw computer of mobiele apparaat, waaronder het IP-adres, het browsertype en de instellingen voor regio en taal. Dit wordt uitgebreider beschreven in het gedeelte "Cookies, webbakens en vergelijkbare technologieën" hieronder. We verzamelen deze gegevens om bijvoorbeeld het aantal bezoekers aan verschillende delen van onze websites te bepalen, om uw ervaring op onze websites te personaliseren en om onze interacties met u af te stemmen.

 • Producten en apparaatgegevens. Bepaalde Xerox-producten en -services verzamelen gegevens, zoals productregistratie, apparaatserienummer, IP-adres, MAC-adres en andere unieke apparaat-ID's, meterstanden, voorraadniveaus, apparatuurconfiguratie en -instellingen, softwareversie en storingscodes. Xerox gebruikt deze gegevens voor productverbetering, facturering, het genereren van rapporten, het aanvullen van verbruiksartikelen en ondersteunende services.

 • Bronnen van externe partijen. We verkrijgen ook gegevens van externe partijen. Deze bronnen van externe partijen variëren in de loop van de tijd, maar het zijn bronnen die door ons als geloofwaardig worden beschouwd en ze kunnen openbaar of op commerciële basis beschikbaar zijn. Dit kunnen onder andere de volgende zijn:

  • Gegevensmakelaars waarvan we demografische gegevens kopen om de gegevens die we verzamelen aan te vullen.

  • Sociale netwerken wanneer u Xerox of een Xerox-product toestemming geeft om toegang te krijgen tot uw gegevens op een of meer netwerken.

  • Aangewezen entiteiten binnen uw bedrijf of onderneming (zoals een lid van uw IT-afdeling) bij het verlenen van services aan u.

  • Partners met wie we merkservices aanbieden of gezamenlijke marketingactiviteiten uitvoeren. Als u Xerox-services of -producten van een Xerox-partner koopt, kunnen we bepaalde gegevens over uw aankoop van die partner ontvangen.

  • Fraudepreventiebureaus of kredietgegevensbureaus in verband met controle van de kredietwaardigheid.

  • Openbaar beschikbare bronnen zoals open overheidsdatabases of andere gegevens in het openbare domein.

Hoe we persoonsgegevens gebruiken.

Xerox gebruikt persoonsgegevens om:

 • uw vragen te beantwoorden en met u te communiceren;

 • klantenondersteuning te bieden;

 • nieuws, updates of nuttige tips over Xerox-producten en -services te delen;

 • online winkelen mogelijk te maken;

 • u te informeren over speciale aanbiedingen en andere advertenties;

 • u in staat te stellen u aan te melden voor online services;

 • wederverkoperspartnerschappen te vormen;

 • sollicitatiebrieven te ontvangen en te evalueren;

 • onze producten, services, technologieën, communicatie en relaties met u aan te passen, te analyseren en te verbeteren;

 • door u verzochte producten en services te leveren;

 • fraude te voorkomen en de beveiliging van onze systemen en onze klanten te beschermen;

 • aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen te voldoen; en

 • u te informeren over administratieve zaken die betrekking hebben op uw Xerox-producten of -services.

U kunt zich afmelden voor het ontvangen van marketingcommunicatie van ons, of een deel daarvan, door de uitschrijflink of instructies te volgen in elk commercieel elektronisch bericht dat we verzenden of door rechtstreeks contact met ons op te nemen op het adres dat staat vermeld onder Communicatievoorkeuren.

Hoe we persoonsgegevens delen of openbaar maken

We kunnen uw persoonsgegevens delen of openbaar maken indien dit noodzakelijk is voor de volgende legitieme zakelijke doeleinden van Xerox of anderszins met uw toestemming of zoals toegestaan of vereist door de wetgeving:

 • Om een transactie te voltooien of een product of service te leveren waarom u heeft verzocht of waarvoor u authorisatie heeft gegeven. Wanneer u bijvoorbeeld betalingsgegevens verstrekt om een aankoop te doen, delen we uw betalingsgegevens met banken en andere organisaties die betalingstransacties verwerken of andere financiële services verlenen, en met kredietgegevensbureaus om fraude te voorkomen en kredietrisico's te beperken. Daarnaast delen we gegevens mogelijk met externe partijen voor het gezamenlijk aanbieden van een product of service

 • We delen persoonsgegevens met onze dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, agenten of partners die de orders uitvoeren of de services verlenen en om de activiteiten van ons bedrijf efficiënt te beheren. Xerox eist dat zijn dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, agenten en partners persoonsgegevens behandelen met dezelfde bescherming van de privacy van persoonsgegevens als Xerox.

 • We delen persoonsgegevens met verkopers, serviceverleners of agenten die namens ons werken voor de doeleinden die in deze privacyverklaring of in onze contracten met u worden beschreven. Verkopers en serviceverleners die mogelijk toegang moeten hebben tot persoonsgegevens zijn onder andere bedrijven die we hebben ingehuurd om klantenservice te verlenen, te helpen bij het onderhouden of servicen van zakelijke accounts of producten via onze systemen en services, om te helpen bij de ontwikkeling van producten of om onze zakelijke functies en interne activiteiten te ondersteunen, waaronder: het uitvoeren van bestellingen, het leveren en installeren van producten, het verwerken van facturen en betalingen, het onderzoeken van frauduleuze activiteiten, het uitvoeren van klantenenquêtes, het verlenen van marketingassistentie, het verlenen van IT-software- en onderhoudsservices of het verlenen van archiefservices.

 • We kunnen ook persoonsgegevens openbaar maken wanneer dit vereist is in het kader van een mogelijke of voltooide zakelijke transactie, zoals in het geval van een fusie of overname van Xerox of een aanzienlijk deel van zijn activa, in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke vereisten.

Wanneer we uw persoonsgegevens delen met externe bedrijven, zorgen we ervoor dat zij contractueel verplicht zijn om zich te houden aan de vereisten voor gegevensprivacy en -beveiliging en dat ze de persoonsgegevens die ze van ons ontvangen niet voor andere doeleinden mogen gebruiken. We verkopen uw persoonsgegevens niet aan externe partijen.

We kunnen ook persoonsgegevens openbaar maken wanneer we er te goeder trouw van overtuigd zijn dat dit noodzakelijk is om:

 • de toepasselijke wetgeving na te leven of te reageren op een geldig juridisch proces, waaronder van wetshandhavingsinstanties of andere overheidsinstanties;

 • onze klanten te beschermen, bijvoorbeeld om pogingen tot oplichting van gebruikers van onze producten te voorkomen, of om het verlies van het leven of ernstig letsel van iemand te helpen voorkomen; of

 • de beveiliging van onze producten uit te voeren en te handhaven, bijvoorbeeld om een aanval op onze computersystemen of netwerken te voorkomen of te stoppen.

Gronden voor het verwerken van uw gegevens

We verzamelen en verwerken persoonsgegevens met uw toestemming, zoals vereist door de wetgeving of zoals noodzakelijk is om te voldoen aan de legitieme belangen of zakelijke doeleinden van Xerox, waaronder om: (i) u producten en services te leveren; (ii) ons bedrijf te beheren, administreren en exploiteren; (iii) onze contractuele en wettelijke verplichtingen na te komen; (iv) direct marketing uit te voeren; (v) fraude te voorkomen; en (vi) de beveiliging van onze systemen en onze klanten te beschermen.

Waar we persoonsgegevens verwerken en opslaan

Persoonsgegevens die door Xerox worden verzameld, kunnen worden overgedragen naar, opgeslagen in of verwerkt in uw regio, in de Verenigde Staten of in enig ander land waarin Xerox of zijn dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, onderaannemers, agenten of partners actief zijn. Als gevolg hiervan kunnen uw persoonsgegevens, wanneer deze worden gebruikt of opgeslagen in een ander rechtsgebied dan waar u verblijft, onderhevig zijn aan de wetgeving van dit buitenlandse rechtsgebied, waaronder wetgeving die de openbaarmaking van de gegevens aan de overheid, overheidsinstanties, rechtbanken en wetshandhavingsinstanties in dat rechtsgebied toestaat of vereist.

Onze dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, onderaannemers, agenten en partners zijn verplicht om alle persoonsgegevens die zij van ons ontvangen te beschermen en het is hen verboden om de persoonsgegevens te gebruiken voor enig ander doel dan het uitvoeren van de services zoals geïnstrueerd door Xerox. We nemen ook maatregelen om adequate bescherming te bieden voor de overdracht van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Onze privacyrichtlijnen worden jaarlijks aan Xerox-medewerkers gecommuniceerd als onderdeel van ons verplichte trainingsprogramma. We nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat we persoonsgegevens verzamelen en verwerken in overeenstemming met de bepalingen van deze privacyverklaring en de vereisten van de toepasselijke wetgeving, ongeacht waar de gegevens zich bevinden. Soms dragen we persoonsgegevens over van de Europese Economische Ruimte, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk naar andere landen. In dat geval maken we gebruik van verschillende juridische mechanismen, waaronder, indien van toepassing, standaard contractclausules, om te waarborgen dat alle vereiste rechten en beschermingsmaatregelen van toepassing zijn op uw gegevens.

Videolinks

Door op video's op Xerox.com te klikken, kunt u (1) naar de website van een externe partij worden geleid om de video af te spelen of (2) de video op Xerox.com afspelen. Deze functionaliteit kan worden ondersteund door de website of technologie van een externe partij. In dergelijke gevallen maakt u, door de video af te spelen, gebruik van een website van een externe partij en bent u onderhevig aan de algemene voorwaarden van die externe partij, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de servicevoorwaarden en het beleid inzake privacy en het verzamelen en gebruiken van uw gegevens (bijvoorbeeld https://www.youtube.com/t/terms).

Toepassingen

Google Drive

Gebruik van Afdrukken vanaf Google Drive of Scannen naar Google Drive (elk een "toepassing" en samen de "toepassingen") kan u naar uw Google Drive leiden. Uw Google Drive is een website van externe partijen en Xerox heeft geen zeggenschap over het privacybeleid of de gebruiksvoorwaarden van die website. De toepassingen presenteren u inlogschermen voor Google Drive, zodat u uw inloggegevens rechtstreeks bij Google invoert. De toepassingen geven uw Google Drive-map (bestands- en mapnamen) weer. De toepassing Afdrukken vanaf Google Drive downloadt tijdelijk een geselecteerd bestand, stuurt het naar het apparaat om af te drukken en verwijdert het bestand na het afdrukken. De toepassingen slaan uw inloggegevens niet op. Door de toepassingen te gebruiken kan het zijn dat u onderhevig bent aan de algemene voorwaarden van de externe partij, inclusief maar niet beperkt tot de servicevoorwaarden en beleid inzake privacy en het verzamelen en gebruiken van uw gegevens. Hier vindt u meer informatie over hoe Google uw gegevens gebruikt.

Andere services van externe partijen

Een aantal Xerox-services staat u toe verbinding te maken met services van externe partijen, zoals DropBox, Box en Office365. Hoewel dergelijke inloggegevens naar eigen goeddunken en voor het gemak van de gebruiker tijdelijk binnen een apparaat of toepassing kunnen worden opgeslagen, verzamelt of bewaart Xerox zelf dergelijke inloggegevens van externe partijen niet op een centrale locatie. Door de toepassingen te gebruiken kan het zijn dat u onderhevig bent aan de algemene voorwaarden van de externe partij, inclusief maar niet beperkt tot de servicevoorwaarden en beleid inzake privacy en het verzamelen en gebruiken van uw gegevens.

Transparantierapport.

Voor zover Xerox Holdings Corporation weet, heeft het nog nooit een dagvaarding of arrestatiebevel betreffende staatsveiligheid onder FISA of EO 12333 ontvangen of erop gereageerd. Op basis van deze geschiedenis en Xerox’ voortdurende toewijding om de privacybeginselen na te leven, kunnen EU- en Zwitserse betrokkenen en onze klanten er redelijkerwijs vanuit gaan dat (1) Xerox Holdings Corporation waarschijnlijk geen dagvaarding of arrestatiebevel onder FISA of EO 12333 zal ontvangen in verband met de persoonsgegevens van een EU- of Zwitserse burger, en de door de EU-rechtbank genoemde bezorgdheden in Schrems II daarom waarschijnlijk geen betrekking zullen hebben op dergelijke persoonsgegevens die worden overgedragen naar Xerox in de Verenigde Staten, en (2) de persoonsgegevens die worden overgedragen naar Xerox in de Verenigde Staten en de rechten van EU- en Zwitserse burgers adequaat worden beschermd in overeenstemming met de vereisten van de AVG en de Zwitserse federale wet inzake gegevensbescherming.

Bewaartermijn

Xerox bewaart persoonsgegevens zo lang als nodig is voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden, waaronder het leveren van de producten en het uitvoeren van de services en transacties waarom u heeft verzocht of voor andere essentiële doeleinden en wanneer dit wettelijk vereist of toegestaan is. De werkelijke bewaartermijnen kunnen variëren. De criteria die gebruikt worden om de bewaartermijnen te bepalen, omvatten: (i) hoelang persoonsgegevens nodig zijn om onze producten te leveren of onze activiteiten uit te voeren; (ii) of de persoonsgegevens van een gevoelig type zijn; en (iii) of Xerox onderhevig is aan een wettelijke, contractuele of soortgelijke verplichting om de gegevens te bewaren.

Uw keuzes en privacyrechten

U heeft keuzes met betrekking tot de manier waarop Xerox uw persoonsgegevens verwerkt. Wanneer u wordt gevraagd om persoonsgegevens te verstrekken, kunt u dit weigeren. Als u er echter voor kiest om geen gegevens te verstrekken die nodig zijn om een product, service of functie te leveren, zijn we mogelijk niet in staat om u dat product, die service of die functie te leveren. U kunt met name de volgende keuzes maken:

 • Als het verzamelen en/of verwerken van persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, heeft u het recht om uw toestemming voor toekomstige verwerking te allen tijde in te trekken, met inachtneming van contractuele en wettelijke beperkingen.

 • Indien van toepassing heeft u het recht om ons te verzoeken om (i) toegang tot en ontvangst van persoonsgegevens, (ii) overdracht van persoonsgegevens en (iii) rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens.

 • U kunt ook het recht hebben om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of om deze verwerking te beperken.

 • U heeft het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing zoals hieronder in "Communicatievoorkeuren" in meer detail wordt uitgelegd (u kunt zich uitschrijven op www.xerox.com/unsubscribe of via een "afmeldingsoptie" die in de communicatie wordt vermeld).

 • U heeft het heeft om een klacht in te dienen bij een toezichthouder of gegevensbeschermingsautoriteit.

U kunt contact opnemen met Xerox om de juistheid van uw persoonsgegevens te controleren of om te verzoeken dat uw gegevens worden bijgewerkt of verwijderd door te schrijven naar privacy@xerox.com. Vermeld "Toegang" in de onderwerpregel en vermeld de details van uw verzoek in de hoofdtekst van het bericht. Xerox behoudt zich het recht voor om uw identiteit te bevestigen en de reikwijdte en het aantal verzoeken te wijzigen. In bepaalde gevallen kan uw verzoek worden geweigerd op basis van een legitieme uitzondering of wanneer het ons wettelijk niet is toegestaan om een dergelijk verzoek te honoreren. Uw rechten om toegang te verzoeken tot en details te ontvangen over de persoonsgegevens die we over u bewaren en hoe we deze hebben verwerkt, om onjuistheden te corrigeren, om een kopie te verkrijgen van uw persoonsgegevens of om deze te verwijderen, kunnen in sommige omstandigheden door de toepasselijke wetgeving worden beperkt.

Minderjarigen

Xerox richt geen enkel deel van zijn website op kinderen jonger dan 16 jaar (of de leeftijd waarop een kind volgens de lokale wetgeving wordt gedefinieerd, indien hoger) en verzamelt niet bewust persoonsgegevens van kinderen en richt zijn website of producten niet op kinderen. Als we ontdekken dat we zonder verificatie van ouderlijke toestemming persoonsgegevens van een kind jonger dan 16 jaar hebben verzameld of ontvangen, verwijderen we die gegevens.

Beveiliging van persoonsgegevens

Xerox legt zich erop toe uw persoonsgegevens te beschermen en handhaaft strikte toegangscontrole daarover. We maken gebruik van redelijke beveiligingsprocedures en -praktijken en passende, technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens die we verzamelen en verwerken te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, openbaarmaking, verlies of diefstal van persoonsgegevens. Om ervoor te zorgen dat u met vertrouwen aankopen kunt doen op Xerox-websites, beschermt Xerox creditcardgegevens die online worden verstrekt met versleutelingstechnologie of tokenization die aan de industrienorm voldoet.

Gegevensbeheermaatregelen

Xerox hanteert beleid en praktijken om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen. Afhankelijk van het volume en de gevoeligheid van de gegevens, de doeleinden waarvoor deze worden gebruikt en de indeling waarin deze worden opgeslagen, implementeren we een combinatie van maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen, waaronder:

 • Intern beleid en interne procedures die de rollen en verantwoordelijkheden van onze medewerkers gedurende de gehele levenscyclus van de gegevens definiëren en hun toegang tot dergelijke gegevens beperken op een "need-to-know" basis.

 • Technische beveiligingen zoals versleuteling, firewalls, antivirussoftware en soortgelijke maatregelen om gegevens die in een elektronisch indeling zijn opgeslagen te beschermen.

 • Een aangewezen privacyfunctionaris om onze naleving van de toepasselijke privacywetgeving te monitoren.

 • Training inzake privacy en gegevensbeveiliging voor medewerkers.

 • Procedures voor het ontvangen van, onderzoeken van en reageren op klachten of vragen over de gegevensbehandelingspraktijken van Xerox, waaronder beveiligingsincidenten met betrekking tot persoonsgegevens.

 • Een raamwerk voor het bewaren en vernietigen van persoonsgegevens.

Cookies, webbakens en vergelijkbare technologieën

Xerox gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën om uw ervaring bij het bezoeken van zijn websites en toepassingen te verbeteren om de hierboven beschreven redenen, waaronder om u ondersteuning en services te bieden en om marketing uit te voeren. We gebruiken cookies om uw ervaring te personaliseren en om statistieken samen te stellen over hoe de websites worden gebruikt, waaronder de populairste pagina's. Xerox maakt ook gebruik van pixels (transparante GIF's en webbakens) om de acties van gebruikers van onze websites en ontvangers van e-mails bij te houden, het succes van onze marketingcampagnes te meten, bij te houden of onze e-mails worden doorgestuurd en statistieken samen te stellen over het gebruik van onze websites en het aantal reacties op e-mails.

Xerox maakt ook gebruik van Google Analytics en vergelijkbare webanalyseservices die cookies en vergelijkbare technologieën gebruiken om gegevens over het gebruik van services te verzamelen en te analyseren en over activiteiten en trends te rapporteren. Hier vindt u meer informatie over de praktijken van Google.

Wat is een cookie?

Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer of mobiele apparaat worden geplaatst door websites die u bezoekt. Uw browser slaat cookies op in een daarvoor bestemd bestand op uw computer of apparaat. Ze worden veel gebruikt om websites efficiënt te maken en om gegevens te verstrekken aan de eigenaren van de website. Cookies zijn nuttig omdat ze een website in staat stellen uw apparaat te herkennen, zodat u efficiënt tussen pagina's kunt navigeren, uw voorkeuren kunt onthouden en uw ervaring in het algemeen kunt verbeteren.

Hoe gebruikt Xerox cookies?

Xerox gebruikt cookies om herhaalde bezoeken aan onze websites te herkennen en om navigatie op de website en online winkelen te vergemakkelijken. De cookies slaan uw land en taal op, samen met een willekeurig toegewezen sessie-ID. In sommige gevallen slaan de cookies naam- en adresgegevens op, zodat u deze gegevens niet op meerdere formulieren opnieuw hoeft in te voeren.

De cookiegegevens die Xerox verzamelt, helpen ons het aantal bezoekers van onze websites in de loop der tijd bij te houden en te bepalen of dit nieuwe of herhaalde bezoeken waren. Xerox werkt ook met externe advertentiepartners die cookies gebruiken om Xerox-advertenties op andere websites aan te bieden en om de prestaties van onze advertentiecampagnes te meten. We gebruiken bijvoorbeeld Google Analytics om het gebruik en de activiteit van onze website bij te houden. Hier vindt u meer informatie over hoe Google Analytics uw gegevens gebruikt.

Wat is een webbaken?

Een webbaken is een elektronische afbeelding die kan worden gebruikt om een cookie op uw computer of ander apparaat te herkennen wanneer u een webpagina of e-mail bekijkt.

Hoe gebruikt Xerox webbakens?

Xerox en onze externe advertentiepartners kunnen webbakens gebruiken op onze websites, in onze e-mails en in onze advertenties op andere websites om de effectiviteit van onze websites en onze advertenties te meten. Webbakens kunnen bijvoorbeeld het aantal personen tellen dat onze websites bezoekt vanaf een bepaalde advertentie of het aantal personen dat een e-mailbericht opent of daarop reageert.

Kan ik cookies en webbakens blokkeren?

Ja, de mogelijkheid om cookies in te schakelen, uit te schakelen of te verwijderen kan via uw websitebrowser worden geregeld. Raadpleeg het "Help"-menu van uw browsertoepassing voor meer informatie. Als u het gebruik van cookies blokkeert, kunt u geen gebruik maken van sommige functies op Xerox-websites, waaronder de winkelwagen en online accountbeheerservices. U kunt sommige webbakens onbruikbaar maken door cookies uit te schakelen. Daarnaast biedt Xerox een hulpmiddel om u af te melden voor het verzamelen van gegevens door bedrijven.

We reageren momenteel niet op "niet volgen"-signalen. Als u niet wilt dat er gegevens worden verzameld door het gebruik van cookies, kunt u in de meeste browsers cookies automatisch weigeren of de keuze krijgen om een bepaalde cookie (of cookies) van een bepaalde website te weigeren of te accepteren. U kunt https://www.allaboutcookies.org raadplegen voor meer informatie. Als u geen cookies accepteert, kunt u enige hinder ondervinden bij het gebruik van onze websites.

Links naar niet-Xerox-websites.

Andere websites kunnen toegankelijk zijn via onze website, zoals via knoppen voor sociale media of andere links. Deze websites van externe partijen kunnen bepaalde gegevens over u verzamelen door het gebruik van cookies, webbakens en andere functies. We hebben geen toegang tot of controle over het privacybeleid of de inhoud van deze websites of de cookies of andere functies die deze websites van externe partijen kunnen gebruiken. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de gegevenspraktijken van deze websites van externe partijen. Dergelijke websites vallen niet onder deze privacyverklaring. We raden u aan om de privacyverklaringen en gebruiksvoorwaarden te lezen wanneer u een website van een externe partij bezoekt om hun praktijken te begrijpen.

Privacykeuzes: Hoe gebruikt Xerox op interesses gebaseerde advertenties?

Websites werken samen met online adverteerders om gegevens over bezoekers te verzamelen zodat ze advertenties kunnen presenteren die nuttiger en relevanter zijn. Dit staat bekend als op interesses gebaseerde advertenties of online behavioral advertising. Xerox en onze externe advertentiepartners kunnen cookies en vergelijkbare technologieën gebruiken om op interesses gebaseerde advertenties aan te bieden die relevant en gericht zijn voor onze klanten en prospects.

Welke gegevens verzamelen Xerox-websites voor op interesses gebaseerde advertenties?

Xerox en onze externe advertentiepartners kunnen cookies of webbakens gebruiken om gegevens te verzamelen ten behoeve van op interesses gebaseerde gegevens op basis van uw bezoeken aan Xerox.com en andere websites. Deze cookies identificeren de pagina's die u bekijkt, de links en advertenties waarop u klikt, andere acties die u op deze websites verricht en de verwijzende website. Ook online adverteerders kunnen cookies gebruiken om u advertenties van andere bedrijven dan Xerox aan te bieden op basis van uw bezoeken aan Xerox.com en andere websites.

Communicatievoorkeuren

Xerox kan u commerciële e-mail sturen met advertenties voor onze producten en services. U kunt zich ook abonneren op diverse product- en servicespecifieke communicatoe op onze websites. Als u commerciële e-mails van Xerox ontvangt en deze e-mails niet meer wilt ontvangen, kunt u zich uitschrijven op www.xerox.com/unsubscribe, via een "afmeldingsoptie" die in de communicatie wordt vermeld) of door contact met ons op te nemen via de contactgegevens onder "Contact opnemen met Xerox" hieronder. U kunt ook een uitschrijvingsverzoek sturen naar:

Xerox Holdings Corporation 201 Merritt 7 Norwalk, CT 06851 T.a.v.: Unsubscribe Team

Deze uitschrijvingsoptie is niet van toepassing op communicatie die primair bedoeld is voor het afhandelen van bestellingen, contracten, ondersteuning, waarschuwingen voor productveiligheid, software-updates of andere administratieve en transactieberichten, waarvan het primaire doel niet promotioneel van aard is.

Voorwaardelijke gegevens met betrekking tot de EER

U kunt een klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit voor uw land of regio of waar de vermeende inbreuk op de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving plaatsvindt. Voordat u dit doet, raden we u echter aan om rechtstreeks contact met ons op te nemen, zodat we rechtstreeks met u kunnen samenwerken om eventuele zorgen over uw privacy op te lossen.

Contact opnemen met Xerox

Xerox verplicht zich om klachten over uw privacy en onze verzameling of gebruik van uw persoonsgegevens op te lossen.

Als u uw vragen of zorgen aan het Xerox Business Ethics and Compliance Office wilt melden, kunt u contact opnemen met de ethische hulplijn van Xerox. De ethische hulplijn van Xerox is vertrouwelijk en anoniem, indien u dit wenst, en is online en via het gratis nummer hieronder beschikbaar.

Webmelding: www.xeroxethicshelpline.com Gratis nummer voor de Verenigde Staten en Canada: 1-866-XRX-0001 Directe gratis nummers buiten de Verenigde Staten en Canada kunt u vinden op www.xerox.com/ethics.

U kunt ook per post contact met ons opnemen op:

Xerox Holdings Corporation Xerox Business Ethics and Compliance Office 201 Merritt 7, Norwalk, CT 06851-1056 Verenigde Staten

Xerox Limited is onze vertegenwoordiger voor de Europese Economische Ruimte en Zwitserland:

Xerox Limited, Building 4, Uxbridge Business Park, Sanderson Road, Uxbridge, UB8 1DH, Verenigd Koninkrijk

Hier vindt u de Xerox-dochteronderneming in uw land of regio.

Gebruik het volgende adres als u contact wilt opnemen met de Chief Privacy Officer van Xerox Corporation: privacy@xerox.com

Gebruik het volgende adres als u contact wilt opnemen met de Chief Privacy Officer van Xerox in Canada: can-privacy@xerox.com.

Als u vragen over Xerox producten of services heeft, kunt u ons vanaf elke locatie in Noord-Amerika gratis bellen op 1-800-ASK-XEROX of 1-800-275-9376, of kunt u hier contact met ons opnemen voor meer informatie.

Meer contactgegevens kunt u vinden op www.xerox.com als u vragen heeft over ondersteuning, verkoop, bedrijfsgegevens, beurzen, onderzoek en innovatie of services.

Updates van de privacyverklaring

Xerox kan dit privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Wanneer we dat doen, publiceren we de huidige versie op deze website en passen we de versiedatum bovenaan deze pagina aan. Wijzigingen worden van kracht wanneer we het herziene privacybeleid publiceren. Als de wijzigingen die we aanbrengen aanzienlijk zijn, plaatsen we een meer opvallende kennisgeving als dit door de toepasselijke wetgeving wordt vereist. Als u na deze wijzigingen gebruik blijft maken van onze services, betekent dit dat u het herziene privacybeleid accepteert. Eerdere versies van dit beleid kunt u hier vinden: Archief privacyverklaring Xerox

Aanvullende informatie met betrekking tot Californië

Voor inwoners van Californië, klik hier (alleen in het Engels).

Delen