Naar hoofdinhoudKlik om onze Toegankelijkheidsverklaring te lezen of neem contact met ons op als u vragen over toegankelijkheid heeft.

Sitevoorwaarden

Geachte bezoek(st)er,

Deze voorwaarden kunnen gewijzigd zijn sinds uw eventuele vorige raadpleging.

Wij, Xerox (Nederland) B.V. ("Xerox"), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam, onder nummer 33085653, ook bekend onder de handelsnaam "The Document Company", hebben deze website gecreërd om u te kunnen voorzien van informatie over "Xerox", om u zo goed mogelijk te kunnen informeren over - en ondersteunen bij het gebruik van - onze producten en diensten en om snel en efficiënter te kunnen communiceren. Wij zullen de inrichting en de toepassingsmogelijkheden van deze website verder optimaliseren en op termijn ook de mogelijkheid bieden om online orders te plaatsen.

Onze onderneming is, indirect, 100% eigendom van Xerox Holdings Corporation, een wereldwijd opererend bedrijf, waar de xerografie tot leven kwam en waar zeer vele (uit)vindingen op met name het gebied van het document werden en worden gedaan; ook bijvoorbeeld de muis, waarmee u wellicht zojuist deze pagina openklikte, werd, evenals de Graphic User Interface, uitgevonden in het Palo Alto Research Centre van Xerox Holdings Corporation.

Wederverkopers

Veel van onze producten en diensten worden eveneens aangeboden via wederverkopers. Dit zijn zelfstandige ondernemingen met een eigen inschrijving bij de Kamer van Koophandel in hun gebied, handelend voor eigen rekening en risico, in vele gevallen echter op enigerlei wijze bij de uitoefening van hun wederverkoopactiviteiten gebruikmakend, ook bijvoorbeeld op hun eigen website, van o.a. het merk of logo "Xerox". Deze wederverkopers kunnen geen bindende toezeggingen doen namens ons; zij voeren hun eigen voorwaarden en bepalen zelf hun verkoopprijzen.

Voorbehoud van alle rechten

Er geldt een uitdrukkelijk voorbehoud inzake alle aan ons, c.q. betrokken derden, toekomende intellectuele-eigendomsrechten en overige rechten ten aanzien van al het op deze website visueel, digitaal of in welke andere vorm dan ook aanwezige materiaal. Hieronder worden mede, doch niet uitsluitend, begrepen: foto's, tekeningen, video- en geluidsfragmenten, schema's, grafieken, overige afbeeldingen, teksten, programmatuur en grafisch ontwerp.

Verdere verspreiding niet toegestaan

De via deze website beschikbare content wordt geheel vrijblijvend en onverminderd het in de voorgaande bepaling gestelde, aan de bezoeker ten dienste gesteld, uitsluitend voor diens eigen, niet commercieel, gebruik, doch ten aanzien van bepaalde onderwerpen, bijvoorbeeld downloadable software, onder eventueel nader aangegeven voorwaarden; niets uit deze website mag door de bezoeker naar derden worden verspreid. De website zelf en de structuur van de website mogen niet worden gekopieerd, gemiteerd of nagebouwd, ook niet gedeeltelijk.

Merken en handelsnamen

"Xerox", "The Document Company" en de gestyleerde X zijn wettelijk beschermde merken en/of handelsnamen van Xerox Corporation en/of van andere Xerox ondernemingen. Overige op deze website getoonde handelsnamen en merken zijn eveneens wettelijk beschermd en behoren toe aan de betrokken houder. Wettelijk beschermde merken en/of handelsnamen mogen zonder toestemming van de houder niet door anderen worden afgebeeld noch op enigerlei andere wijze gebruikt.

Links naar deze website

Indien derden een link naar deze website maken, behouden wij ons het recht voor daarvoor nadere aanwijzingen te geven of voorwaarden te stellen, dan wel deze link naderhand alsnog te verbieden. Indien u overweegt een link naar deze website te maken, dan verzoeken wij u ons dit tevoren schriftelijk te melden. Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming mogen geen links worden gemaakt.

Links vanuit deze website

Wij zijn uit generlei hoofde verantwoordelijk, noch aansprakelijk, voor internetpagina's van derden, ook niet voor die van onze wederverkopers, noch voor de gevolgen en resultaten van uw bezoek aan dergelijke internetpagina's, ook al zijn deze internetpagina's aangeklikt en bezocht vanuit onze website.

Aansprakelijkheid

Hoewel wij deze website met zorg hebben opgebouwd en ingericht en met zorg zullen onderhouden en verder uitbreiden, staan wij er niet voor in, dat deze website zonder gebreken of fouten zal functioneren. Ook kunnen wij niet ervoor instaan, dat de website en de daarvoor gebruikte hardware en software vrij zijn van virussen of andere ongewenste inhoud of eigenschappen. Evenmin staan wij ervoor in, dat er geen gebreken of fouten voorkomen in het op deze website aanwezige materiaal. Informatie, instructies, adviezen of andere aspecten en delen van de inhoud van de website kunnen fout, gebrekkig, verouderd of achterhaald zijn. Producten en/of diensten kunnen wellicht niet (meer) leverbaar zijn. Mocht u gebreken of fouten constateren, dan verzoeken wij u vriendelijk ons dit te melden.

Wijzigingen in voorwaarden, productontwerp, productspecificaties en al het andere op deze site aanwezige materiaal worden nadrukkelijk voorbehouden en kunnen onmiddellijk ingaan.

Uw bezoek en gebruik deze website en de resultaten daarvan zijn geheel voor uw eigen risico. Wij accepteren daarbij dan ook uit generlei hoofde aansprakelijkheid, ook niet voor directe, indirecte of andere schade die u of een ander onverhoopt op enigerlei wijze zou lijden als gevolg van of in verband met het bezoeken en/of gebruiken van deze website of als gevolg van of in verband met het niet kunnen bezoeken en/of niet kunnen gebruiken van deze website of als gevolg van of in verband met het gebruiken of niet kunnen gebruiken van het op deze website aanwezige materiaal.

Behoudens het gestelde op onze pagina "Privacy" zullen wij al hetgeen u naar deze website stuurt, ongeacht aard, inhoud, kwalificatie of benaming, als niet vertrouwelijk beschouwen en behandelen en als vrijelijk, zonder verdere tegenprestatie, te onzer beschikking.

Privacy

De inhoud van onze pagina "Privacy" is eveneens van toepassing en kan gewijzigd zijn sinds uw eventuele vorige raadpleging.

Toepasselijk recht

Op deze Sitevoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen

Wijzigingen in het voorgaande worden voorbehouden en kunnen onmiddellijk ingaan.

Delen