Xerox on line privacybeleid

 

Privacybescherming;wettelijk kader

​De inhoud van deze pagina's kan gewijzigd zijn sinds uw eventuele vorige raadpleging.
Wij, Xerox (Nederland) B.V. ("Xerox"), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam, onder nummer 33085653, ook bekend onder de handelsnaam "The Document Company", respecteren uw privacy en zullen daar naar handelen. Daarbij zullen wij uiteraard ook de bepalingen, vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens naleven. Met deze wet, van kracht met ingang van 1 september 2001, voldoet Nederland aan haar verplichting om de nationale privacywetgeving aan te passen aan Europese Richtlijn 95/46/EG, die als doel heeft het reguleren van de omgang met persoonsgegevens ter bescherming van de privacy. Privacybescherming mag volgens deze richtlijn geen reden zijn om handelsbelemmeringen op te werpen, maar dat betekent tevens, dat dan de privacybescherming goed geregeld moet zijn. Vanaf 1 september 2001 zal het College bescherming persoonsgegevens, met vergaande bevoegdheden, toezien op de naleving van voornoemde wet. Dit college is de opvolger van de Registratiekamer. Uiteraard kunt u bij deze onafhankelijke instantie, al dan niet via hun website, terecht met vragen over privacy.

 

Definitie

De Wet bescherming persoonsgegevens definieert "persoonsgegevens" als: "elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon"; hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan naam, adres, woonplaats, vast of mobiel telefoonnummer, e-mail adres.

 
 

Persoonsgegevens

Bij uw bezoek aan deze website is het niet steeds nodig om persoonsgegevens te verstrekken; uiteraard kunnen wij u nooit verplichten om persoonsgegevens te verstrekken; dit doet u uit vrije wil; u kunt ons altijd verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen uit ons bestand. Indien wij toch persoonsgegevens van u vragen, dan garanderen wij, dat wij deze in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze zullen verwerken.

 

Doeleinden; opt in/opt out

Bovendien zullen wij de persoonsgegevens niet verder verwerken op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. In elk geval zullen wij daarbij rekening houden met: a. de verwantschap tussen het doel van de beoogde verwerking en het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen; b. de aard van de betreffende gegevens; c. de gevolgen van de beoogde verwerking voor de degene op wie de persoonsgegevens betrekking hebben; d. de wijze waarop de gegevens zijn verkregen en e. de mate waarin jegens degene, op wie de persoonsgegevens betrekking hebben, wordt voorzien in passende waarborgen. Wanneer wij om persoonsgegevens vragen, bijvoorbeeld als u iets bestelt of aanvraagt, zullen wij de doeleinden zonodig duidelijk aangeven. Deze doeleinden, indien niet expliciet aangegeven, zullen niet van een andere aard zijn, dan die welke men in redelijkheid bij een bedrijf als het onze, gezien de producten, de service, de wijze en de markt waarop wij opereren, en gezien het belang dat wij hechten aan de bescherming van de privacy, mag veronderstellen. Wij noemen als voorbeeld: reageren op door u gestelde vragen of door u gegeven opdrachten, verlenen van klantondersteuning, informatie over productnieuws, geven van tips over producten en diensten, online winkelen, speciale promotieacties, etc. Als u dergelijke informatie niet meer wenst te ontvangen, kunt u ons een e-mail sturen of uw gegevens wijzigen op de site www.xerox.com/opt-in.

 

Bewaring

Persoonsgegevens worden door ons niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt degene op wie de persoonsgegevens betrekking hebben te identificeren, dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij door ons worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.

 

Mate van gebruik

Persoonsgegevens worden door ons slechts verwerkt voor zover zij, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.

 

Beveiliging

Wij zullen passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer leggen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen.

 

Terbeschikkingstelling aan derden

Wij zullen uw persoonsgegevens niet ter beschikking stellen aan niet-Xerox bedrijven. Wel behouden wij ons het recht voor uw persoonsgegevens, evenwel binnen het kader van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, bekend te maken aan onze wederverkopers en aan derden, indien deze door ons worden ingeschakeld bij de uitvoering van leveringen en transacties, diensten - zoals bijvoorbeeld support services, technische service, transport -, klantenonderzoek, kwaliteitsmetingen, e.d. Als wij, met inachtneming van het vorenstaande, uw persoonsgegevens aan derden bekend maken, kan dit ook buiten Nederland plaatsvinden, echter steeds met inachtneming van de privacybeschermingsvoorschriften, die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Links

Wij zijn uit generlei hoofde verantwoordelijk, noch aansprakelijk, voor internetpagina's van derden, ook niet voor die van onze wederverkopers, noch voor de gevolgen en resultaten van uw bezoek aan dergelijke internetpagina's, noch voor de privacy-aspecten met betrekking tot die internetpagina's, ook al zijn deze internetpagina's aangeklikt en bezocht vanuit onze website.

 

Uw persoonsgegevens op forums, chat rooms e.d.

Daar waar u gebruik maakt van pagina's waarop bezoekers met of naar elkaar kunnen communiceren, bijvoorbeeld een "chat room" of een "forum", doet u dit geheel voor eigen risico en dient u zorgvuldig te bepalen of u uw persoonsgegevens wilt openbaren in dergelijke publieke domeinen; wij accepteren daarvoor geen enkele verantwoordelijkheid en geen enkele aansprakelijkheid.

 

Cookies

Wat is een cookie?
Een cookie is een klein bestand dat door een website op de harde schijf van een gebruiker wordt gezet. Dit bestand identificeert specifieke informatie over vorige bezoeken aan de website. 

Hoe gebruikt Xerox cookies?
Xerox gebruikt cookies om herhaalde bezoeken aan onze website te herkennen en om navigatie op de website en online winkelen te vergemakkelijken. Een cookie bewaart de land- en taalvoorkeuren van de gebruiker en een willekeurig toegekende sessie-ID. Cookies identificeren de gebruikerssessie, zodat mensen die online winkelen en anderen die via het Web met Xerox communiceren dezelfde informatie niet op meerdere plaatsen hoeven in te voeren. Cookies bewaren ook informatie waardoor geregistreerde gebruikers zich automatisch kunnen aanmelden. 

De cookie-informatie die Xerox verzamelt op onze website helpt ons bij het bijhouden van het aantal nieuwe en terugkomende bezoekers en maakt interne analyse mogelijk van de bezochte pagina's, zodat wij de gebruikerspatronen beter leren begrijpen. Xerox gebruikt deze informatie om de presentatie van onze website aan te passen en de site relevanter te maken voor onze bezoekers. 

Kan ik cookies blokkeren op de Xerox-website?
In de meeste browserapplicaties kan het gebruik van cookies worden geblokkeerd of beperkt. Wanneer u het gebruik van cookies blokkeert, kunt u een aantal toepassingen op de Xerox-site niet gebruiken, waaronder online winkelen en online-beheerservices. 

Om cookies te weigeren of een waarschuwing te krijgen wanneer een cookie wordt verstuurd, dient u het Help-menu van uw browserapplicatie te raadplegen voor instructies. 

Houd Xerox cookie-informatie vertrouwelijk?
Alle informatie die door Xerox wordt verzameld door middel van cookies wordt gezien als privé bedrijfsgegevens die niet buiten de onderneming openbaar worden gemaakt.

 

Sitevoorwaarden

Onze "Sitevoorwaarden" zijn van toepassing. Zij kunnen gewijzigd zijn sinds uw eventuele vorige raadpleging.

 

Toepasselijk recht

Op de inhoud van deze pagina's is het Nederlands recht van toepassing.

 

Wijzigingen

Wijzigingen in het voorgaande worden voorbehouden en kunnen onmiddellijk ingaan. © 2001-2009 Xerox (Nederland) B.V.

 

Let op!

Als u via deze website privacygevoelige informatie verstrekt, dan kan deze informatie naar de VS worden gestuurd en daar worden opgeslagen en verwerkt. Op alle naar de VS gestuurde persoonlijke gegevens is de Privacy Policy van Xerox Corporation in de VS van toepassing, zie http://www.xerox.com/about-xerox/privacy-policy-us/enus.html